Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ hai chủ sở hữu thành công ty một thành viên

Trình tự thực hiện:
+ Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi;
+ Nộp hồ sơ cho UBND cấp tỉnh.
+ UBND cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ.
– Trình tự thực hiện:
Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi.
Nộp hồ sơ cho UBND cấp tỉnh.
UBND cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ.
UBND cấp tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư.
– Thành phần hồ sơ:
Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp.
Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH một thành viên.
Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp.

Tin Liên Quan