Luật sư giải quyết tranh chấp nội bộ Doanh nghiệp

Công ty luật Vietlink chuyên chung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn và giải quyết các tranh chấp phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp với các nội dung cụ thể sau:
a. Các tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty về các vấn đề:
Tranh chấp về phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty (thông thường phần vốn góp đó được tính bằng tiền, nhưng cũng có thể bằng hiện vật hoặc bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp);
Tranh chấp về mệnh giá cổ phiếu và số cổ phiếu phát hành đối với mỗi công ty cổ phần;
Tranh chấp về quyền sở hữu một phần tài sản của công ty tương ứng với phần vốn góp vào công ty;
Tranh chấp về quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty;
Tranh chấp về yêu cầu công ty đổi các khoản nợ hoặc thanh toán các khoản nợ của công ty, thanh lý tài sản và thanh lý các hợp đồng mà công ty đã ký kết khi giải thể công ty;
Tranh chấp về các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
b. Các tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau là các tranh chấp về các vấn đề:
Tranh chấp giữa các thành viên của công ty về việc trị giá phần vốn góp vào công ty giữa các thành viên của công ty;
Tranh chấp về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty giữa các thành viên của công ty hoặc về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty của thành viên công ty đó cho người khác không phải là thành viên của công ty;
Tranh chấp về việc chuyển nhượng cổ phiếu không ghi tên và cổ phiếu có ghi tên;
Tranh chấp về mệnh giá cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành và trái phiếu của công ty cổ phần hoặc về quyền sở hữu tài sản tương ứng với số cổ phiếu của thành viên công ty;
Tranh chấp về quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ, thanh toán nợ của công ty;
Tranh chấp về việc thanh lý tài sản, phân chia nợ giữa các thành viên của công ty trong trường hợp công ty bị giải thể, về các vấn đề khác giữa các thành viên của công ty liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
Nội dung dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ Công ty:
Tiếp nhận thông tin về vụ việc, rà soát hệ thống văn bản nội bộ doanh nghiệp có liên quan đến vụ việc;
Lên phương án tư vấn, phương án đại diện giải quyết các tranh chấp;
Làm việc với khách hàng, thống nhất phương án làm việc, giải quyết các tranh chấp bất đồng.
Tiếp xúc với các bên liên quan để đàm phán, thuyết phục nhằm giải quyết các tranh chấp nội bộ.
Tư vấn định hướng đàm phán, giải quyết tranh chấp nội bộ Công ty đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ;
Cử luật sư tham gia giải quyết tranh chấp nội bộ Công ty
Đại diện khách hàng khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án.
Đại diện khách hàng tham gia trong quá trình thi hành án để yêu cầu cơ quan Thi hành án thi hành bản án có hiệu lực pháp luật của Toà án.

Tin Liên Quan

 • no_thumb Marketing Strategy Exploration of Tesla

  Marketing Strategy Exploration of Tesla Ingenious innovation. Practical application. Advanced. These three phrases wrap up the accelerating and violent marketing strategy connected with Tesla, Inc. Driven that will mainstream popularity by CHIEF EXECUTIVE OFFICER Elon Spray, the brand identity

 • no_thumb Causes of A chapter 13 at Toys and games R You and me

  Causes of A chapter 13 at Toys and games R You and me Abstract Utilizing declining sales and the increase of on the internet retail, Products R You is one of a lot companies who have filed meant for bankruptcy. Games R Us all has also torn its INITIAL PUBLIC OFFERING offering. In the world of

 • no_thumb Impacts of Public Craft on Contemporary society

  Impacts of Public Craft on Contemporary society Introduction Artwork is completely subjective. Twenty people could have ten several interpretations of a single single must-see. On the most basic of degrees they could love it, hate them or possibly be indifferent for it. On a a lot more informed

 • no_thumb What Everybody Is Saying About Best Custom Essay Writer Help Is Dead Wrong and Why

  How to Choose Best Custom Essay Writer HelpThere's the very best custom essays it looks at reasonable price. Should you need professional academic help fast we can supply you with premium-quality https://essay-guru.net/domyhomeworkfor-me-2019 customized papers at student-friendly rates. What being

 • no_thumb What Everybody Else Does When It Comes to Best Uk Essay Writing Service and What You Should Be Doing Different

  The Good, the Bad and Best Uk Essay Writing ServiceWhenever you have that subject, you're likely to be able to get started organizing, outlining and receiving to carry out. You can acquire https://my-essay-writing.com/abc-paper-writer-review-2019 an essay written in as few as three hours, and thus

 • no_thumb The Demise of Best Scholarship Essay Writers

  Most Noticeable Best Scholarship Essay WritersYou should make an application for scholarships online. If you're seriously interested in applying for scholarships, it is a good idea to get started ivory research practicing writing scholarship essays beforehand. Scholarships can come to the provider