Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 Trình tự thực hiện: a) Công dân chuẩn bị hồ sơ đăng ký giám hộ, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết b) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc giám hộ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì Sở Tư pháp đăng ký việc giám hộ. Khi đăng ký việc giám hộ, người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ phải có mặt.
– Sở Tư pháp phải xem xét, ghi vào Sổ đăng ký giám hộ và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc giám hộ. Bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ được cấp theo yêu cầu của người giám hộ và người cử giám hộ. Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, thì người cử giám hộ phải lập danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ. Danh mục tài sản được lập thành 3 bản, một bản lưu tại UBND cấp xã, nơi đăng ký việc giám hộ, một bản giao cho người giám hộ, một bản giao cho người cử giám hộ.
– Sau khi đăng ký giám hộ, Sở Tư pháp gửi cho UBND cấp xã, nơi cư trú của người giám hộ và người được giám hộ bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ để giám sát việc giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Thành phần số lượng hồ sơ:
– Giấy cử giám hộ. Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ.
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu, visa và phiếu khai báo tạm trú của người giám hộ hoặc người được giám hộ (người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).
– Bản sao có chứng thực CMND và hộ khẩu của người giám hộ hoặc người được giám hộ (công dân Việt Nam).
– Phiếu khám sức khỏe tâm thần của người được cử làm giám hộ.
– Phiếu lý lịch tư pháp của người được cử làm giám hộ.
– Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh (nếu có) của người được giám hộ.
– Trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng thì người cử giám hộ phải lập danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng tài sản đó có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử giám hộ (danh mục được lập thành 03 bản).
Thời hạn giải quyết:
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
a) Điều kiện của người giám hộ:
– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
– Có tư cách đạo đức tốt; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác;
– Có điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc giám hộ.
b) Khi đăng ký giám hộ, người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ phải có mặt.

Tin Liên Quan

 • no_thumb Whereby to give preference to the appropriate VDR services and to stretch a dollar

  It is no secret that the Digital Data Rooms grow in popularity worldwide in our days since they offer us large numbers of useful opportunities we can use for our deal-making. In our generation, there are manifold professional VDR services. But not everybody knows in what way to give preference to

 • no_thumb Strengthening Likelihood Of Acceptance at a Presentation Pathology Grad School

  If you choose to purchase an article from reputable service obtain it here. The composition signifies an awareness of the effort. It shows little or no comprehension of the project. Should you need a no cost article and are a normal consumer, go ahead and inquire if you're able to have a freebie.

 • no_thumb Academic Essay Topics

  On the reverse hand, your composition may possibly end up in a demand actions centered on styles of cause pro essay writers and effect you might have perceived. The reason and effect essay may possibly end in several ways. Re-member the length essentials of the essay. Inside this part you'll find

 • no_thumb Just how to Be Mentioned to Regis Senior High School in Nyc

  There are lots of excellent themes for such a article. Following are several fantastic racism essay topics which will definitely give you the capability to come up along with a decent piece of writing. Here are a number of fabulous article issues that children may come across straightforward to

 • no_thumb How-to Write an Exploratory Article with Trial Documents

  Another brilliant quality of the site is you could obtain a short answer to your own concerns even before you purchase an composition. It really is advisable to detect the finest location to purchase documents rather than going for corporations that offer the cheapest rates. When it's your very

 • no_thumb Would You Like to Dump Your Business Partner

  When you begin writing the essay, you will need to make an intriguing get began. So you've got an essay to create. Because of this, composition writing providers have converted into a whole lot cheaper in comparison to the yesteryears. Just in case you have created on collection of topics then it's