Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 Trình tự thực hiện: a) Công dân chuẩn bị hồ sơ đăng ký giám hộ, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết b) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc giám hộ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì Sở Tư pháp đăng ký việc giám hộ. Khi đăng ký việc giám hộ, người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ phải có mặt.
– Sở Tư pháp phải xem xét, ghi vào Sổ đăng ký giám hộ và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc giám hộ. Bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ được cấp theo yêu cầu của người giám hộ và người cử giám hộ. Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, thì người cử giám hộ phải lập danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ. Danh mục tài sản được lập thành 3 bản, một bản lưu tại UBND cấp xã, nơi đăng ký việc giám hộ, một bản giao cho người giám hộ, một bản giao cho người cử giám hộ.
– Sau khi đăng ký giám hộ, Sở Tư pháp gửi cho UBND cấp xã, nơi cư trú của người giám hộ và người được giám hộ bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ để giám sát việc giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Thành phần số lượng hồ sơ:
– Giấy cử giám hộ. Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ.
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu, visa và phiếu khai báo tạm trú của người giám hộ hoặc người được giám hộ (người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).
– Bản sao có chứng thực CMND và hộ khẩu của người giám hộ hoặc người được giám hộ (công dân Việt Nam).
– Phiếu khám sức khỏe tâm thần của người được cử làm giám hộ.
– Phiếu lý lịch tư pháp của người được cử làm giám hộ.
– Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh (nếu có) của người được giám hộ.
– Trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng thì người cử giám hộ phải lập danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng tài sản đó có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử giám hộ (danh mục được lập thành 03 bản).
Thời hạn giải quyết:
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
a) Điều kiện của người giám hộ:
– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
– Có tư cách đạo đức tốt; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác;
– Có điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc giám hộ.
b) Khi đăng ký giám hộ, người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ phải có mặt.

Tin Liên Quan

 • no_thumb Purchasing Research Paper Help

  Our website is just one of the most appropriate for essay help. It could be helpful as you're developing your outline to likewise write down a tentative collection of references. You can rely on the very best essay help online.On-line paper sites have writers with enough experience and expertise to

 • no_thumb Ideas, Formulas and Shortcuts for Essay Writer

  The New Fuss About Essay WriterYou can get in touch with your writer through our support department should you need to specify some vital points to produce your work more customized. One of the principal explanations for why college students should not fret about writing quality college essays is

 • no_thumb WHAT TYPE OF FLOWERS RUSSIAN LADIES LIKE

  WHAT TYPE OF FLOWERS RUSSIAN LADIES LIKE Whether it is necessary to bring flowers on the first date if you wonderhaving a woman that is russian exactly just exactly exactly what peculiarities may be concealed behind our tradition, let’s find it out. To begin all, don’t compare Russian

 • no_thumb The Dirty Facts on Write Paper for Me

  The Lost Secret of Write Paper for MeYou might get research papers online and locate a good deal of time you have the ability to. Many blogs and experts are saying that the web is presently becoming the significant supply of information which individuals turn to. Hire someone to compose your

 • no_thumb Most Noticeable Cheap Essay Writing Service

  Among the options they may want to think about is locating a good essay writing company that would assist them relieve some portion of the workload. If you have all kinds of doubts on their solutions, then you want to definitely attempt to have it cleared in the finest possible way. Our affordable

 • no_thumb Ideas, Formulas and Shortcuts for Test Writing Software

  In truth, it is but one of the factors for which we've become well-known to all students. Secondly you must have a grasp on the region subject. The intention of the proctored examination is to verify that the man completing the last examination is in actuality, the individual who enrolled in the