Tư vấn pháp luật hợp đồng

Công ty luật Vietlink chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn lĩnh vực Hợp đồng cho các doanh nghiệp, các dịch vụ liên quan đến Hợp đồng được chung tôi tập trung tư vấn gồm:
Tư vấn về cách thức giao kết hợp đồng;
– Tư vấn thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng;
– Tư vấn  về thay đổi, rút lại đề nghị giao kết Hợp đồng;
– Tư vấn huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng;
– Tư vấn Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng;
– Tư vấn Sửa đổi đề nghị;
– Tư vấn Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng;
– Tư vấn Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng;
– Tư vấn về Hình thức hợp đồng.
Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng
– Tư vấn phương thức thoả thuận số lượng, chất lượng sản phẩm;
– Tư vấn phương thức xây dựng giá và phương thức thanh toán;
– Tư vấn Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
– Tư vấn các quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;
– Tư vấn Thời điểm nên giao kết Hợp đồng ;
– Tư vấn các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;
– Tư vấn các trường hợp Hợp đồng vô hiệu;
– Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp;
– Tư vấn xây dựng Phụ lục hợp đồng
– Các nội dung khác có liên quan:
Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng
– Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng;
– Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng  được công chứng, chứng thực.
Tư vấn chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng
– Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật;
– Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng;
Tư vấn khởi kiện và  cử luật sư bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong quan hệ hợp đồng
– Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
– Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
– Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền;

Tin Liên Quan