LUẬT SƯ TƯ VẤN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

2019-12-18 08:44:50
3635 lượt xem

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là hình thức đầu tư mà ở đó nhà đầu tư nước ngoài đầu tư một phần hoặc toàn bộ vốn để lập ra công ty mới tại Việt Nam và phải thực hiện các thủ tục sau:

 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 •  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Khắc dấu và thông báo mẫu dấu;
 • Mở tài khoản (tài khoản vốn và tài khoản thanh toán) và thông báo sử dụng tài khoản ngân hàng;
 • Cấp Giấy phép bán lẻ (áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa).

Hồ sơ, tài liệu nhà đầu tư nước ngoài cần phải chuẩn bị để thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam gồm:

Đối với nhà đầu tư là cá nhân (do cá nhân người nước ngoài góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam).

 • Bản sao hộ chiếu của nhà đầu tư (Bản sao công công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);
 • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam (Nếu là Ngân hàng ở nước ngoài xác nhận phải hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài và được dịch công chứng);
 • Thỏa thuận thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản sao, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).

Đối với nhà đầu tư là tổ chức (do công ty ở nước ngoài/hoặc công ty có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn, đầu tư vốn thành lập công ty tại Việt Nam).

 • Bản sao Giấy pháp hoạt động hoặc giấy tờtương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức (được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài và được dịch công chứng sang tiếng Việt Nam);
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam. (Bản sao công công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);
 • Hộ chiếu công chứng của người đại diện theo pháp luật của công ty tại nước ngoài (Bản sao công công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);
 • Hộ chiếu công chứng của Giám đốc – người đại diện theo pháp luật công ty tại Việt Nam (Nếu là người nước ngoài Bản sao công công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);
 • Điều lệ công ty nước ngoài (nếu có);
 • Thỏa thuận thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).

Sau khi chuẩn bị các Giấy tờ, tài liệu nói trên nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải thực hiện các thủ tục sau đây để thành lập Công ty nước ngoài tại Việt Nam gồm các các bước:

Bước 1: Đăng ký dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo thủ tục cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư

Trước khi thành lập công ty tại Việt Nam, không căn cứ vào ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực đầu tư, tỷ lệ vốn nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây là thủ tục bắt buộc đối với nhà đầu tư nước ngoài khi muốn thành lập công ty tại Việt Nam.

Hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 • Đối với nhà đầu tư là pháp nhân/tổ chức: bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là pháp nhân/tổ chức) hoặc tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư cá nhân là xác nhận số tiền có trong tài khoản tương ứng với số tiền dự kiến đầu tư vào Việt Nam của nhà đầu tư);
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án (Thỏa thuận thuê địa điểm và bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất/văn phòng);

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bước 2:  Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông (công ty TNHH một thành viên không cần văn bản này);
 • Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viê (nếu nhà đầu tư là cá nhân) hoặc Bản sao giấy phép hoạt động của nhà đầu tư (nhà đầu tư là pháp nhân/tổ chức)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Thỏa thuận thuê trụ sở;
 • Giấy ủy quyền (nếu đại diện pháp luật của công ty không trực tiếp thực hiện thủ tục).

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở. Thời gian thực hiện từ.

Bước 3: Khắc dấu doanh nghiệp và công bố mẫu dấu:

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty liên hệ với một trong các đơn vị khắc dấu được cấp phép để tiến hành khắc dấu. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2015 thì Doanh nghiệp được quyết định số lượng cũng như hình thức con dấu. Sauk hi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng  tài mẫu dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

Bước 4: Mở tài khoản ngân hàng, kê khai thuế và xin phát hành hóa đơn

Bước 5: Cấp Giấy phép kinh doanh (chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam)

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh phân phối bán lẻ hàng hóa gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Bản giải trình;
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh doanh nghiệp không còn nợ thuế quá hạn;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

Hồ sơ nộp tại: Sở  Công thương tỉnh/thành phố nơi Công ty đặt trụ sở hoạt động.

Thời gian xử lý hồ sơ: 30 ngày tình từ ngày hồ sơ nộp đầy đủ và hợp lệ.

Dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước của Công ty Luật Vietlink gồm:

 • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp đầu tư vàoViệt Nam;
 • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục thành lập doanh nghiệp, xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh (áp dụng với lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa);
 • Tư vấn về các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và các điều kiện cụ thể đối với mỗi ngành nghề…;
 • Soạn thảo và nộp hồ sơ, đại diện nhà đầu tư làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhận kết quả bàn giao hồ sơ pháp lý hoàn thiện cho khách hàng;
 • Tư vấn về các vấn đề sau thành lập như: lao động, thuế, xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, …

TẠI SAO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THƯỜNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY LUẬT VIETLINK:

 • Đội ngũ Luật sư uy tín với trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài;
 • Phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm tại 02 Văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

CÁC DỊNH VỤ PHÁP LÝ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN SỬ DỤNG SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI DO CÔNG TY LUẬT VIETLINK CUNG CẤP GỒM:

 • Tư vấn pháp luật lao động, thuế, Hợp đồng tại Việt Nam;
 • Tư vấn xây dựng hệ thống văn bản, quy chế hoạt động nội bộ của doanh nghiệp
 • Tư vấn kê khai, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý và năm;
 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn bảo hiểm xã hội cho người lao động;
 • Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp;
 • Giải quyết tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp;
 • Tư vấn giải quyết vấn đề góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;

NGOÀI RA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ THAM KHẢO CÁC THỦ TỤC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI DƯỚI ĐÂY(Clich vào đường link dưới đây để tìm hiểu):

 • Tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam;
 • Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Kế hoạch thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Các điều kiện cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Doanh nghiệp nước ngoài cần biết khi đầu tư vào Khu công nghiệp tại Việt Nam;
 • Những điều cần lưu ý khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, phân phối bán lẻ hàng hóa.

Quý khách hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục theo số điện thoại. 024.3769.0339, Hotline: 0914.929.086 hoặc hiên hệ tới Công ty Luật Vietlink theo địa chỉ: P203 tòa nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

 

Bạn hỏi luật sư trả lời miễn phí?
Số điện thoại
Chat Zalo